วารสารบัณฑิตศึกษา

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ลิงค์วารสารบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

กำหนดการเผยแพร่ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (สิงหาคม-พฤศจิกายน)

ฉบับที่ 2 (ธันวาคม-มีนาคม)

ฉบับที่ 3 (เมษายน-กรกฎาคม

การติดต่อ โทร 02- 954 7300 ต่อ 570