เรียนรู้ เพื่อรู้จริง

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์


นายกฤษฎากร ชูเลเม็ด

⇒ พฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอพะงัน จังหวัด                           สุราษฎร์ธานี    

นายศักยวัชร์  วงศ์รัตนกมล            

⇒ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คท่องเที่ยว กรณีศึกษา บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

นางสาววชิรญาณ์ เจริญทรัพย์            

⇒ การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวสุวนาถ ทองสองยอด             

⇒ การสื่อสารการตลาดของธุรกิจและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กรณีศึกษา บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่

นางสาวธนิพร  จุลศักดิ์      

⇒ การเผยแพร่ธรรมะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่าน www.facebook.com/v.vajiramedhi

นางสาวสุดจิตต์ ตรีวิจิตร์ศิลป์             

⇒ ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ การหลอมรวมสื่อของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

นายพรชาติ สาครมณีรัตน์            

⇒ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อความอยู่รอดของนาฎยศาลาหุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์)

นางสาวพิมพ์รภัช  พิพิธบวรเลิศ          

⇒ กลยุทธ์การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด

นางสาวเมธินี  ไชยพังยาง  

⇒ พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ www.fackbook.com กรณีศึกษา ผู้สื่อข่าวออนไลน์

นางสาวฉัตรีญาณ์  ทวีทุน   

⇒ ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่ออัตลักษณ์ผีในภาพยนตร์ผีของไทย

นางสาวปฐมภรณ์  จันทร์แก้ว             

⇒ การสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตลาด 100 ปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวนรินทร์พร สุบรรณพงษ์          

⇒ วัฒนธรรมบริโภคนิยมในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์สำหรับเด็กวัยุร่นตอนต้น

นางสาวเบญจวรรณ สุพันอ่างทอง       

⇒ การใช้อัตลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี

นางสาวปัทมาวดี  วงษ์เกิด 

⇒ การวิเคราะห์ความเชื่อเชิงมายาคติเกี่ยวกับช้างที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จังหวัดสุรินทร์

นางสาวเตือนใจ  รอดสกุล 

⇒ การสื่อสารด้านสิทธิผู้บริโภคบนพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษาเว็บบอร์ดพันทิป

นายธานี  ชื่นค้า           

⇒ การศึกษาอัตลักษณ์ของเกย์ในสื่อภาพยนตร์ไทย

นางสาวนันธิดา  รอดสถิตย์ 

⇒ การสร้างแบรนด์สินค้าเปเปอร์มาเช่ไทย

นายทศพล  สุทธิศรีสังข์ 

⇒ การศึกษาการสื่อสารทางการตลาดสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บน Face book

นางพลอยรัตน์  พวงชมภู              

⇒ กระบวนการสื่อสารของแกนนำ(อาสาสมัครภาคสนาม)สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและการตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพทางเพศของกลุ่มวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีอายุ 15-25 ปีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นางสาวโสภิดา  ปานสุวรรณ               

⇒ วิเคราะห์การสื่อสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน

นางสาวนลินทิพย์  เดสันเทียะ             

⇒ การเปิดรับ การจดจำและความคิดเห็นของผู้ที่มาใช้บริการที่มีต่อสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)

นางสาวเมฐินี  นุ้ยสุด         

⇒ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นางสาวผกามาศ  ใจฉลาด 

⇒ การสื่อสารดนตรีไทยผ่านสื่อใหม่ของ ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

นางสาวมยุรี  ไพบูลย์กุลกร                

⇒ บทบาทของเทคโนโลยี Social Media ต่อกระบวนการทำข่าวในช่วงมหาอุทกภัยประเทศไทย ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

นางณัฐวดี  พูลอำไภย์ 

⇒ การสื่อสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

นายวีระยุทธ  วิริยะสัจจะจิตร         

⇒ การบริหารงานข่าววิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ที่มีผลต่อการทำหน้าที่สื่อสาธารณะ

นางสาวทัศวรรณ  จิตตยะโสธร            

⇒ การศึกษารูปแบบการโฆษณาแฝงในโทรทัศน์ดาวเทียม : กรณีศึกษา  รายการเพลงติดดาว ช่อง FAN TV ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด   (มหาชน)

นางสาวกนกอร  ประสาทกลาง            

⇒ การบริหารแบรนด์หลักสู่แบรนด์ย่อยของกรีนเวฟ

นางสาวทวารัตน์  เต็งทอง

นางสาวขวัญชีวา  ส่างหลวง

⇒ การเปิดรับข่าวสารการตลาดและข่าวสารเชิงรณรงค์เกี่ยบกับสุรา กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคสุราของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวภัทรพร  ไวยจรรยา

⇒ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อเว็บไซต์สนุกดอทคอม

นางสาวปานทิพย์  พยัพพานนท์

⇒ กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายอนุชา  มณีโชติ

⇒ การนำเสนอภาพข่าวความขัดแย้งทางการเมืองของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ช่วงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยึดสนามบินสุวรรณภูมิ

นายชัยชนะ  ขุนสูงเนิน

⇒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของวิทยุชุมชนปฐมอโศก ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นางสาวพรสุรีย์  ไข่ติยากุล

⇒ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว

นางสาวธิดารัตน์  ไร่วิบูลย์

⇒ การสร้างอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่าน www.bloggang.com

นางสาววรัชญา  สุพละเศรษฐ์

⇒ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุคลื่น 95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์ ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาววันเพ็ญ  วงศ์มยุเรศ

⇒ การศึกษาการวางแผนสื่อโฆษณาแบนเนอร์เกมส์ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต

นางสาวพชรพิมพ์  เมืองจันทร์

⇒ ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกซื้อและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพ "แบรนด์ซุปไก่สกัด"

นางสาวปิยะรัตน์  วิริยวัฒนะ

⇒ การศึกษาการนำเสนอรายการมาสเตอร์คีย์และผลตอบรับจากกลุ่มผู้ชมรายการ

นางสาวสาวิตรี  สอสุวงศ์

⇒ ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นางสาวสุไลณี  อาแล

⇒ การรับรู้นโยบายภาครัฐของประชาชนในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกนก  รุจิโมระ

⇒ การนำเสนอข่าวการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

นายธีรวัฒน์  อุดมสินเจริญกิจ

นางสาวเบญจวรรณ  จำเริญพร

⇒ การศึกษาและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม

นายคธาทร  อัศวจิรัฐติกรณ์

⇒ การประสบผลสำเร็จทางธุรกิจของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นางกุลชฎา  สุวรรณานนท์

⇒ การศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหานิตยสารสตรีรักลูกและ Modern Mom

นางสาววริษฐพร  ขันธนันต์

⇒ การวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของนักครีเอทีฟงานโฆษณาในประเทศไทย

นางสาวชมพูนุช ปิยธรรมชัย

⇒ กลยุทธ์สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมผ่านเวทีประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล

นายทิณกร  เจรจาปรีดี

⇒ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์

นางสาวกระถิน  จังวัฒนกุล

⇒ การเปิดรับการจดจำและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อสื่อโฆษณาในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ศึกษาเฉพาะสถานีบริการน้ำมันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

นายมนัสพงศ์  พัฒนวิบูลย์

⇒ การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

นางสาวอาภารดี  บุญเฉลย

⇒ บทบาทการนำเสนอเนื้อหาข่าวกับปัญหาจริยธรรมของปาปารัซซี่ กรณีศึกษานิตยสารกอสซิบสตาร์

นายณักรบ  สมบูรณ์โภคา

⇒ ลักษณะการดำเนินงานของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ 87.75 เมกะเฮิรตซ์ เบสท์ เรดิโอ จังหวัดสมุทรสาคร

นายจตุรงค์  ล้อมพิทักษ์

⇒ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กระบวนการ และแนวโน้มการสื่อสารการตลาดในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ U Channel

นางสาวเพ็ญศรี  เสมเสริมสุข

⇒ พระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์นักสื่อสารไทยในการกระจายโอกาสทางการศึกษา : กรณีศึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นายปริขรรค์  เกียรติประจักษ์

⇒ บทบาทของรายการโทรทัศน์ในการสร้างจิตสำนึกรักชาติ กรณีศึกษารายการวิถีคนกล้า

นางสาวนวลวรรณ์  เอี่ยมเวียง

⇒ การเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์หางานทางอินเทอร์เน็ตกับความพึงพอใจของสมาชิกผู้หางาน

นายสหภพ  โสตทิพย์

⇒ พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้ชมรายการเชิงเล่าข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นางสาวไอลดา  จิตจะกูล

⇒ การสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้พิการทางสายตา