เรียนรู้ เพื่อรู้จริง

yesสื่อมวลชนsmiley

 

น.ส.ชัยศิลป์  คนคล่อง (545156040002)

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วิทยานิพนธ์เร่ื่อง การสื่อสารข่าวการเมืองของนางฟองสนาน จามรจันทร์ ในรายการหมุนตามวันทาง FM 92.50 MHz


นายมนตรี  จุ้ยม่วงศรี (565156040002)

บรรณาธิการ ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิสรา

วิทยานิพนธ์เรื่อง พัฒนาการข่าวยอดเยี่ยมรางวัลมูลนิธิอิศรา อมันตกุล กับการกำหนดบทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน


น.ส.พัสวี ฐิติพรวัฒนกุล (505220012)

หัวหน้าผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ทีวี จำกัด

วิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารงานข่าวในภาวะวิกฤตของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกยึดเอ็นบีที


น.ส.ศิริพร  กิจประกอบ (565156040001)

ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ MCOT.net

วิทยานิพนธ์เรื่อง "กำนันสุเทพ" ในฐานะนักสื่อสารรณรงค์ทางการเมืองจากมุมมองของนักข่าวสายการเมือง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และด้านรัฐศาสตร์


น.ส.ปัญญ์ชลี  พิมลวงศ์ (575156060001)

ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

วิทยานิพนธ์เรื่อง การสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา บริษัท แดรี่โฮม จำกัด


นางภัทรานิษฐ์  นิรติศัย (575156060003)

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

การศึกษารายบุคคลเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังรายการ “ทั่วทิศถิ่นไทย”เอฟ.เอ็ม.92.5 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


yesนักการตลาดsmiley

 

นายมรกต  เหรียญทอง (515260011)

Communication Director Ogilvy & Mather Advertising

วิทยานิพนธ์เรื่อง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจละครเพลง บริษัท ซีเนริโอ จำกัด 


น.ส.ทัศวรรณ  จิตตยะโสธร (515260013)

Media buying manager (Advertising Agency) Managing Director (Marketing) CEO Brand “Glamique” และกระเป๋าแบรนด์เนม “SAIII” ร้านเสื้อผ้านำเข้า “S.Ception”

วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษารูปแบบการโฆษณาแฝงในโทรทัศน์ดาวเทียม : กรณีศึกษา รายการเพลงติดดาว ช่อง FAN TV ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)


น.ส.กุลธิดาฐ์  อักษรนันทน์ (525256010009)

ธุรกิจส่วนตัว /นักแสดง /พิธีกร

การศึกษารายบุคคลเรื่อง การศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรายการโมเมพาเพลิน ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต


นายฮารีฟิน  แวอาแซ (535156040012)

ธุรกิจส่วนตัว/อาจารย์พิเศษ/วิทยากร  /Freelance Production & Post-Production

การศึกษารายบุคคลเรื่อง การผลิตสื่อเพื่อสร้างความรู้ในภาวะวิกฤติ กรณีศึกษาการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น รู้สู้ FLOOD


นายวรฤทธิ์  นิลกลม (525156050010)

ผู้บริหาร บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด  ผู้กำกับ/ผู้จัด

การศึกษารายบุคคลเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของภาพยนตร์ไทย กรณีศึกษาเรื่องบุญชู


นายฌานัยย์  ศิลานันท์ (575156060007)

Associate Sports, Clients Service  บริษัทแพลน บี มีเดียว จำกัด(มหาชน)

การศึกษารายบุคคลเรื่อง การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นสถานีกีฬา กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด