ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1.แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อ word /.pdf

2.แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา word / .pdf

3.แบบฟอร์มเสนอสอบเค้าโครง/ปิดเล่ม word / .pdf

4.แบบฟอร์มแก้ไขเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ word / .pdf

5.แบบฟอร์มแก้ไขเล่มฉบับสมบูรณ์ word / .pdf

6.แบบฟอร์มอนุญาตเผยแพร่วิทยานิพนธ์/บทความวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต word / .pdf

7. แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษาทำวิทยานิพนธ์ word / .pdf

คู่มือการพิมพ์และการเขียนอ้างอิงการทำรายงานวิชาการ งานค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Template Research

1) ปก-กิตตกรรมประกาศ-สารบัญ > Cover

2) บทคัดย่อ > ABS

3) บทที่ 1 > Chap_1

4) บทที่ 2 > Chap_2

5) บทที่ 3 > Chap_3

6) บทที่ 4 > Chap_4

7) บทที่ 5 > Chap_5

8) บรรณานุกรม > App_bip

9) ภาคผนวก > App

10) ประวัติผู้วิจัย > Vita