ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1.แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อ word /.pdf

2.แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา word / .pdf

3.แบบฟอร์มเสนอสอบเค้าโครง/ปิดเล่ม word / .pdf

4.แบบฟอร์มแก้ไขเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ word / .pdf

5.แบบฟอร์มแก้ไขเล่มฉบับสมบูรณ์ word / .pdf

6.แบบฟอร์มอนุญาตเผยแพร่วิทยานิพนธ์/บทความวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต word / .pdf

7. แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษาทำวิทยานิพนธ์ word / .pdf