หลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ รู้เท่าทันสื่อในกระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆ ของสังคม การนำคงวามรู้ไปพัฒนางานทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ตลอดจนตระหนักถึงเรื่องของ วัฒนธรรมและจริยธรรม และการสร้างความเข้าใจอันดีของการสื่อสารระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม ขยายโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐบาลและองค์กรเอกชน ตลอดจนนักบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาวิชาการขั้นสูงด้านนิเทศศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
นศ.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Communication Arts
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.Com.Arts

วิชาเอก

ไม่มี แต่ให้โอกาสนักศึกษาสามารถเลือกเน้นหนักบางกลุ่มวิชาหรือบูรณาการกลุ่มวิชาได้ตามความสนใจ   ในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. การสื่อสารการตลาดและแบรนด์
 2. การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์ยุคสื่อหลอมรวม *
 3. การสื่อสารบูรณาการ
   
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต

ระบบการศึกษา

-การศึกษาแบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 16 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา( 4 ภาคการศึกษาปกติ)

ช่วงเวลาเรียน อังคาร - เสาร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยที่ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
            ภาคการศึกษาละ 46,000 บาท ตลอดหลักสูตร 184,000** 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามีทั้งทุนสำหรับผู้ที่เข้าเป็นนักศึกษาใหม่และทุนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 1. ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. ทุนสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน
 3. ทุนข้าราชการในราชสำนัก
 4. ทุนเรียนดี
 5. ทุนนักกีฬาดีเด่น
 6. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน

จำนวนเงินทุนมหาวิทยาลัยจะจ่ายให้เฉพาะค่าหน่วยกิต โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนไม่รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเรียมอื่นใดที่นักศึกษาต้องชำระตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ (หากจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 10 คน ไม่สามารถเปิดกลุ่มวิชาได้)
** ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน