โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ประกอบด้วย

แผน ก แบบ ก.2  (ทำวิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย    
วิชาบังคับร่วม   12 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ  9 หน่วยกิต
วิชาเลือก  3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม  36 หน่วยกิต

แผน ข  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย

   
วิชาบังคับร่วม  12 หน่วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะ  9 หน่วยกิต
วิชาเลือก  9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม  36 หน่วยกิต
- สอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน)
- สอบประมวลความรอบรู้ (ปากเปล่า)
   

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) นิเทศศาสตร์