รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  วิชาปรับพื้นฐาน  
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้วแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรจะกำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาปรับพื้นฐานตามความจำเป็นโดยไม่นับหน่วยกิต
สำหรับวิชา CA 506 สถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ เป็นวิชาปรับพื้นฐานบังคับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
หลักและแนวคิดนิเทศศาสตร์
Principles and Concepts of Communication Arts
3 (3 – 0 – 12)
สถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์*
Applied Statis in Communication Arts
3 (3 – 0 – 12)
  กลุ่มวิชาแกน (บังคับร่วม) 5 วิชา 15 หน่วยกิต
 
ทฤษฎีการสื่อสารและการประยุกต์
Theories of Communication and Application
3 (3 – 0 – 12)
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ทางการตลาดและทางสังคม
Communication Strategies for Marketing and Social Campaigns
3 (3 – 0 – 12)
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางนิเทศศาสตร์
Quantitative and Qualitative Research in Communication Arts
3 (3 – 0 – 12)
สัมมนานโยบาย กฎหมาย และจริยธรรม ทางนิเทศศาสตร์
Seminar in Policies, Laws, and Ethics in Communication Arts
3 (3 – 0 – 12)
จิตวิทยาการสื่อสาร
Communication Psychology
3 (3 – 0 – 12)
  กลุ่มวิชาเน้นหนัก (บังคับเฉพาะ) 12 หน่วยกิต
 
  กลุ่มวิชาเน้นหนัก การสื่อสารการตลาดและกลยุทธ์ตราสินค้า
 
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication Strategies
3 (3 – 0 – 12)
กลยุทธ์การสร้างและสื่อสารตราสินค้า
Branding Strategy and Communication
3 (3 – 0 – 12)
การจัดการสื่อสารการตลาดออนไลน์
Management of Online Marketing Communication
3 (3 – 0 – 12)
สัมมนานโยบาย การวางแผน และการบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
Seminar in Policy, Planning and Administration in Marketing Communication
3 (3 – 0 – 12)
  กลุ่มวิชาเน้นหนัก การสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์ยุคสื่อหลอมรวม
 
การบริหารจัดการองค์กรสื่อในยุคสื่อหลอมรวม
Management of Media Organizations in Media Convergence Age
3 (3 – 0 – 12)
วารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัลและสื่อใหม่
Journalism and Mass Communication in Digital and New Media Era
3 (3 – 0 – 12)
การสื่อสารมวลชนกับสังคมและโลกาภิวัตน์
Mass Communication and Society and Globalization
3 (3 – 0 – 12)
การวิเคราะห์การสื่อสารมวลชนตามแนวทฤษฎีวิพากษ์
Mass Communication Analysis with Critical Approach
3 (3 – 0 – 12)
  กลุ่มวิชาเน้นหนัก การสื่อสารบูรณาการ
 
กลุ่มวิชานี้ ไม่มีรายวิชาบังคับเฉพาะเหมือนกลุ่มวิชาเน้นหนักอื่นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกแบบกลุ่มรายวิชาได้ด้วยตนเอง โดยบูรณาการวิชาที่สนใจและสอดคล้องกับพื้นฐานการศึกษาหรือวิชาชีพของแต่ละคนได้โดยอิสระ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือโครงการสร้างสรรค์ที่ต้องการจะพัฒนาและศึกษาโดยเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ทั้งนี้โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  หมวดวิชาเลือก
 
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข สามารถเลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้เป็นวิชาเลือกหรือเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเน้นหนักต่างๆ ที่หลักสูตรเปิดสอน หรือจากรายวิชาในหลักสูตรของคณะอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร จำนวน 6 หน่วยกิต
เทคโนโลยีการสื่อสารกับผลกระทบและสังคมสารสนเทศ
Communication Technological Impacts and information Society
3 (3 – 0 – 12)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต
Crisis Communication
3 (3 – 0 – 12)
การเจรจาทางธุกิจ
Business Negotiation
3 (3 – 0 – 12)
หัวข้อพิเศษ
Special Topic
3 (3 – 0 – 12)
การศึกษาอิสระ
Independent Study
3 (3 – 0 – 12)
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษารายบุคคล /สารนิพนธ์ / โครงการสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์
 
  แผน ก
 
วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0 – 24 – 24)
  แผน ข
 
การศึกษารายบุคคล 1 *
Individual Study 1
3 (3 – 0 – 12)
การศึกษารายบุคคล 2 *
Individual Study 2
3 (3 – 0 – 12)
* วิชาการศึกษารายบุคคล นักศึกษาเลือกทำเป็นสารนิพนธ์ ในลักษณะโครงการวิจัยขนาดเล็กหรือโครงการสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ก็ได้โดยเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อรับการอนุมัติ