CA 683 เทคโนโลยีการสื่อสารกับผลกระทบและสังคมสารสนเทศ

(Communication Technological Impacts and information Society)

ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด แนวคิดทฤษฎีผลกระทบเทคโนโลยี ความหมายของสังคมสารสนเทศ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีในสังคมสารสนเทศในมิติต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม