อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ  จิรโสภณ

 • Ph.D. (Communication Theory and Journalism Ohio University
 • M.A.( Development Communication)  University Of the Philippines(UPLB)
 • นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ทฤษฎีและการวิจัย การสื่อสารสื่อสารมวลชน
งานวิจัย : 

 • ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย(อยู่ระหว่างดำเนินการ 2558 - 2559)  ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 690 / E-mail : pira.chi@dpu.ac.th


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์  ดวงรัตน์

 • นศ.ด.(นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : การประชาสัมพันธ์, ทีวีดิจิทัล
งานวิจัย : 

 • ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย(อยู่ระหว่างดำเนินการ 2558 - 2559)  ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ประจำปี 2556.ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2557.ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย ประจำปี 2558 ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 751 / E-mail : Thanthakarn@gmail.com


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน

 • Ph.D.(Media and Cultural Studies) U. of  Northumbria at Newcastle, UK
 • ว.ม.(การวิจัยสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ว.บ.(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : Media and Cultural Studies, New Media, Intercultural Communication
งานวิจัย : 

 • พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมและอัตลักษณ์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร,2558
 • บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างอัตลักษณ์และการเรียนรู้ทางสังคมของเยาวชนไทย,2555
 • บทบาทของ News Correspondent ในฐานะนักมานุษยวิมยายุคโลกาภิวัฒน์,2554
 • เพลงกับวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการวิถีอาเซียน, 2553
 • การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ยุคดิจิทัล, 2553
 • Music and the Echo of Cultural Identity : the Case Study of Lanna Contemporary Music, 2013
 • Cultural Hybridity in Thai Society : the study fo the third-culture kids and their identity formation, 2009

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 267 / E-mail :   looknok@hotmail.com


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม

 • ค.ด.(อุดมศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S.(Management Information Systems)   United States International University,U.S.A.
 • ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : การสื่อสารการตลาด, การตลาดทางตรง, ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

งานวิจัย :

 • ความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากการใช้เฟซบุ๊กเพื่อเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับใบหน้าของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร,2557
 • จิตสำนึกสาธารณะของผู้ประกอบการในการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์,2554

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 304  / E-mail : Plim2554@gmail.com


 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์

 • Ph.D. (Media Studies) SOAS, University of London
 • ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.A.(New Media and Society) University of Leicester, UK
 • ว.บ.(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : Media and the internet as tools for development and social movement

งานวิจัย : 

 • สื่อสังคม : อำนาจประชาชน (ผู้เข้าถึงเทคโนโลยี) ,ในวารสารอิศราปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 112 - 125.

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 454  / E-mail : Phithaksak.thi@dpu.ac.th


  ดร.มนต์  ขอเจริญ

 • นศ.ด(นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MMS.(Management Communication) University of Waikato, New Zealand
 • ศศ.บ.(ศิลปะ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ : การสื่อสารการตลาด, สื่อสารองค์กร, การรณรงค์

งานวิจัย : 

 • ความรู้เท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย(อยู่ระหว่างดำเนินการ 2558 - 2559)  ได้รับทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Examining working status for composing developmental plan of affiliated cultural learning places of the Office of the National Culture Commission, Ministry of Culture”. (2010)

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 579  / E-mail : Mon.kor@dpu.ac.th


  ดร.โสภัทร  นาสวัสดิ์

 • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ.(โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ : การกระจายเสียง,สื่อสารมวลชนกับสังคม, สื่อใหม่

งานวิจัย : 

 • ผลการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียง เอฟ เอ็ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบสนองต่อการรับรู้และประโยชน์ตาม พรบ. กระจายเสียง.(อยู่ระหว่างดำเนินการ 2558 - 2559)

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 579  / E-mail : popnaja@hotmail.com


 

  ดร.มาโนช  ชุ่มเมืองปัก

 • Ph.D.(Media Studies) La Trobe University, Australia
 • นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.บ.(การภาพยนตร์และภาพนิ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ภาพยนตร์ศึกษา, การผลิตภาพยนตร์และสารคดี, สื่อของกลุ่มชาติพันธุ์, สื่อของกลุ่มผู้อบพยพข้ามแดน, สื่อทางเลือกและสื่อนอกกระแส

งานวิจัย : 

 • Media practices, Displacement and Transnationalism: Media of Karen Refugees from Burma, 2015
 • สื่อกะเหรี่ยงพลัดถิ่นบนพรมแดนไทย-พม่า: ตัวตนทางชาติพันธุ์กับพื้นที่สังคมข้ามพรมแดน,2557

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 778 / E-mail : manoch.chk@dpu.ac.th


 ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 • นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นศ.ม.(วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ :  วารสารศาสตร์, สื่อหลอมรวมและสื่อใหม่กับสังคม, นโยบายและการกำกับดูแลสื่อ

งานวิจัย : 

 • โครงการวิจัยการกำกับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล: ประสบการณ์จากประเทศที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลแล้ว ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2558
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและทบทวนบทเรียนการควบคุมกันเองทางด้านจริยธรรมของ องค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2556
 • โครงการวิจัยการกำกับดูแลเนื้อหาที่สร้าง ความเกลียดชังที่เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556

การติดต่อ : 02-9547300 ต่อ 292 / E-mail : chanansara.ora@dpu.ac.th