สังคมไทยได้เดินทางเข้าสู่ยุคของการสื่อสารสมัยใหม่หรือการสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบการเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดิจิทัล และสื่อออนไลน์ในขณะนี้กำลังท้าทายบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของสื่อดั้งเดิมต่างๆที่เราคุ้นเคย และอาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ในทุกสาขาวิชาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อสารมวลชนการสื่อสารเชิงธุรกิจต่างๆ ที่จะต้องปรับวิธีคิดวิธีการทำงานเพื่อก้าวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารในปัจจุบัน

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทให้มีความทันสมัยมากขึ้นและเอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลึกขึ้น โดยคณาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญจากสิ่งที่นักศึกษาสนใจเพื่อตอบสนองผู้เรียนที่ทำงานด้านการสื่อสารให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่ตนเองสนใจได้

ดร.มนต์ ขอเจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์