ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี

หน้าหลัก > ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี

บทความ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี ในประเทศไทย
ผู้แต่ง : เพ็ญธิดา พงษ์ธานี

สาระสังเขป

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ซึ่งนโยบายของสำนักงานบัญชี จรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี กระบวนการของสำนักงานบัญชี และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีเป็นตัวแปรอิสระและเป็นตัวกำหนดคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า

  1. นโยบายของสำนักงานบัญชีในทุก ๆ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร และด้านการทบทวนการบริหาร มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี
  2. จรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีในทุก ๆด้าน ประกอบด้วย ด้านความโปร่งใส อิสระ เที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี
  3. กระบวนการของสำนักงานบัญชีในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการติดตาม และตรวจสอบ และด้านการจัดการเอกสาร ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี
  4. คุณสมบัติผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในด้านความรู้ในวิชาชีพ และ ด้านคุณค่จรรยาบรรณในวิชาชีพ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชี นอกจากนี้ประโยชน์ของการวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคตได้นำเสนอในบทความวิจัยนี้ด้วย

Abstract

The research is designed to test the effects of the selected factors on the service quality of accounting firms in Thailand. The independent variables are the policies, the professional ethics, the operational processes of the accounting firms, and the qualification of accountants in those firms, whereas the dependent variable is the service quality of the firms. Data were collected from the questionnaires. The respondents of those questionnaires are the heads of the accounting firms. The findings of the research are that

  1. the policies of the firms, in all aspects, that consist of accountability of the executives, organizational communication, ongoing self-review, positively affect the service quality of the firms;
  2. the professional ethics, in all aspects, that include transparency, independence, integrity, competence, responsibility for clients, positively affect the service quality of the firms;
  3. the operational processes of the firms, in all aspects, that are resources management, operation, follow-up procedures, and document filing positively affect the service quality of the firms,
  4. the qualification of the accountants in the firms inturns of professional knowledge and professional values and ethics positively affect the service quality of the firms. This research also presents the concepts and the recommendation for future research.

 

ดาวน์โหลดไฟล์