มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เริ่มพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554 มีการจัดอบรมอาจารย์ มีการจัดทำโครงการนำร่องตัวอย่างการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญในสาขาวิชาต่างๆ มีการเยี่ยมชั้นเรียน จัดทำโครงการรับรองคุณภาพการสอน การดำเนินการต่างๆ แม้ว่าได้จัดทำเป็นระบบแต่ยังไม่กว้างขวางครอบคลุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยที่มีค่อนข้างมาก จึงเห็นควรมีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เข้มข้น และต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการสอนอาจารย์เป็นรายบุคคล ในกรณีที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง การมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง นอกจากจะเป็นผลดีต่อประสิทธิภาพและการสัมฤทธิ์ผลแล้ว ยังสื่อให้สังคมภายนอกทราบว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างจริงจังในเรื่องการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพการศึกษา หน่วยงานดังกล่าวเห็นควรให้ใช้ชื่อ "ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน (Learning and Teaching Innovation Center - LTIC)"

  -->
มาตรฐานการสอนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สื่อการสอน และ เกมส์บน Excel และ PowerPoint
แผ่นพับเทคนิคการสอนที่ลดการบรรยาย
Activity-Based Learning