เจ้าหน้าที่

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • น.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Doctorat en droit, Droit (Law), Universite de Caen, France

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

 • LL.B The University of Tokyo 2503
 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2517
 • Dr. Jur. Universitat Bonn, Germany 2516
 • วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2532

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2500
 • Docteur en Droit Universite de Nice, France 2519

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2530
 • LL.M Commercial Law UniversityofAberdeen Scotland, The U.K. 2535
 • Ph.D Tax Law The University of Edinburgh Scotland, The U.K. 2549

ดร. ธานี วรภัทร์

 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2533
 • น.ม. กฎหมายเอกชนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2541
 • น.ด. กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2552

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2531
 • น.ม. กฎหมายเอกชนธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2538