เจ้าหน้าที่

นางสาวรัตนาพร มุ่งจ่าง

  • เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบันฑิต สาขานิติศาสตร์
  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) Mass Communication มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางจิรากร อ่ำจันทร์

  • ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (โฆษณา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์

  • นบ. นิติศาสตรบันฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์