บทความ/งานวิจัย/วารสาร

  หัวข้อการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

            link วารสาร

   NEW  บทความวิชาการ โดย รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

            ชุดที่ 1     ชุดที่ 2    ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5