กำหนดส่งรายงาน วิชา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (LW 609) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์