กำหนดส่งรายงาน วิชา บัณฑิตสัมมนากฎหมายทางการแพทย์ (LW565)