งดสอนและสอนชดเชย วิชา ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา (LW550) โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล