ภาระงานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา2561

ศาตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ศาสตราจารย์.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

อาจารย์ ดร.สรธร ธนโชติโภคิน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว