ให้นักศึกษารหัส 60 มารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่ห้องหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต