พิธีไหว้ครูและมอบโล่เกียรติคุณ ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสนม  สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์