โครงการสัมมนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี2559