หลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     : Master of Laws

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : น.ม.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      : LL.M.

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         1.ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความทันสมัยสามารถตอบสนองรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายชั้นสูง มีความคิด และความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างมีคุณธรรม

2.ความสำคัญของหลักสูตร

นักกฎหมายเป็นบุคลากรที่ใช้วิชาชีพเพื่อรักษาความเป็นธรรมของสังคม และมีความเกี่ยวข้องกับการการดำเนินไปของสังคมทั้งในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของสังคม และเป็นวิศวกรสังคม หลักสูตรที่ผลิตนักกฎหมายเพื่อมาทำหน้าที่ให้กับสังคมจึงต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จีงมีความจำเป็น

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 •  

1. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และหลักการที่สำคัญทางกฎหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ได้

2. มีความสามารถค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และวิจัยทางกฎหมายได้

3. มีทักษะในฐานะผู้มีวิชาชีพกฎหมายในการทำงานด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายในการปฎิบัติหน้าที่

5. มีความชำนาญทางกฎหมายเฉพาะด้าน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 200,000บาท

ระบบการจัดการศึกษา

 •  

     การจัดการศึกษาแบบทวิภาค มีระยะเวลาการศึกษาประมาณภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมี
วิทยฐานะที่สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทนายความ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • นักการเมือง
 • นักธุรกิจ
 • ตุลาการศาลปกครอง
 • นิติกร