หลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
น.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Laws
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
LL.M.

ปรัชญา ความสำคัญ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ให้ผู้สำเร็จการศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆ ของสังคม การนำความรู้ไปพัฒนางานทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถนำความรู้และหลักวิชาปรับใช้กับการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิติกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตร นอกจากเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในทางทฤษฎี โดยศึกษาเนื้อหาแนวความคิดและวิเคราะห์ปัญหาแล้ว นักศึกษายังสามารถเพิ่มความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ โดยเลือกฝึกงานในกรอบวิชาการปฏิบัติทางกฎหมายได้ด้วย เพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิตกำหนดโครงสร้างหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ

1. แบ่งหมวดวิชากฎหมายที่จะเปิดสอนออกเป็น 4 หมวด คือ

 • ก. กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
 • ข. กฎหมายมหาชน
 • ค. กฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา
 • ง. กฎหมายทางการแพทย์

2. แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาบังคับหมวดและกลุ่มวิชาเลือก

ก. กลุ่มวิชาบังคับหมวด

เป็นกลุ่มวิชาที่เป็นกรอบความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้เลือกหมวดวิชา และโอกาสที่จะนำไปประกอบวิชาชีพต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

ข. กลุ่มวิชาเลือก มี 2 กลุ่มย่อย คือ

1. วิชาบังคับเลือก เฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. ให้เรียนวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาที่เลือกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เพื่อให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น
2. วิชาเลือก ทั้ง แผน ก. และ แผน ข. เป็นกลุ่มวิชาซึ่งเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่สนใจ และประสงค์จะศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป โดยจัดเป็นวิชาเลือกของแต่ละหมวดและวิชาเลือกเสรีของทุกหมวด ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรีได้จากทุกหมวดวิชา และยังเลือกวิชาบังคับหมวดนอกหมวดวิชาที่เลือกศึกษาเป็นวิชาเลือกเสรีได้อีกด้วยาใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 185,000บาท

ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 20.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • คุณสมบัติด้านการศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 • คุณสมบัติด้านอื่นๆ

มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทนายความ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • นักการเมือง
 • นักธุรกิจ
 • ตุลาการศาลปกครอง
 • นิติกร