โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมี 2 แผน คือ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต และมีวิชาบังคับร่วม 2 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วย
แผน ก.   (ทำวิทยานิพนธ์) ประกอบด้วย

วิชาบังคับร่วม  2  รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต  0 หน่วยกิต
วิชาบังคับหมวด 18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 16 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 46 หน่วยกิต

แผน ข. นักศึกษาจะต้องมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรดังต่อไปนี้

วิชาบังคับร่วม  2  รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต  0 หน่วยกิต
วิชาบังคับหมวด 18 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 16 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาที่เลือก  6 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม 46 หน่วยกิต

หมายเหตุ         นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนรายวิชานิติปรัชญาในระดับปริญญาตรี ต้องเรียนรายวิชา LW 670 นิติปรัชญา เป็นวิชาเลือกเสรีด้วย