แผนการศึกษา

ปีที่ 1

หมวดวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 501
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
-
LW 530
ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
3
LW 531
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3
LW 534
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี หรือ  
2
LW 670
นิติปรัชญา
* สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 533
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3
LW 532
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
3
LW xxx
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 535
บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา                               
8
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
แผน ก. 
LW 710
วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา           
6

ปีที่ 1

หมวดวิชากฎหมายมหาชน

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 501
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
-
LW 540
ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3
LW 541
กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 1
3
LW 542
กฎหมายปกครองชั้นสูง 1
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี หรือ  
2
LW 670
นิติปรัชญา
* สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 543
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3
LW 544
กฎหมายการคลังชั้นสูง
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 545
บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา                               
8
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
แผน ก.
LW 710
วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา           
6

ปีที่ 1

หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 501
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
-
LW 550
ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา
3
LW 551
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3
LW 552
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี หรือ  
2
LW 670
นิติปรัชญา
* สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 553
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ  
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา 
8

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 555
บัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา
3
LW 554
ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
แผน ก. 
LW 710
วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

ปีที่ 1

หมวดวิชากฎหมายทางการแพทย์

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 501
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
-
LW 560
กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3
LW 561
นิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์
3
LW 562
วิธีพิจารณาคดีจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  
3
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี หรือ  
2
LW 670
นิติปรัชญา
* สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 563
พยานหลักฐานคดีทางการแพทย์
3
LW 564
การดำเนินการยุติคดีทางการแพทย์ก่อนชั้นศาล
3
LW xxx
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 565
สัมมนากฎหมายทางการแพทย์
3
LW xxx
วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา
8
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
แผน ก. แบบ ก.2
LW 710
วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx 
วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6