รายวิชา

                  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

      เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 501    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                             3 (3-0-9)

              (Integrated English Language Skill Development)

LG 502    ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                                                             3 (3-0-9)

              (English for Lawyers)

เงื่อนไขการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และตามการพิจารณาของกรรมการวิชาการหลักสูตร

 

                 หมวดวิชาหลัก (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 601     ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                                                 3 (3-0-9)

               (Legal Research Methodology)

LG 602     กฎหมายแพ่งชั้นสูง                                                                           3 (3-0-9)

               (Advanced Civil Law)

LG 603     กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                                         3 (3-0-9)

               (Advanced Criminal Law)

LG 604     กฎหมายมหาชนชั้นสูง                                                                        3 (3-0-9)

               (Advanced Public Law)

 

                 หมวดวิชาเอก (9 หน่วยกิต)

                นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนในวิชาเอกที่ตนเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง
จำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้

                  กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 611     การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง                                     3 (3-0-9)

               (Advanced  Criminal Justice Administration)      

LG 612     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Criminal Procedure Law)

LG 613     ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา                                                               3 (3-0-9)

               (Advanced Problems in Criminal Law)

 

                กฎหมายเอกชน

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 621     กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และละเมิดชั้นสูง                                         3 (3-0-9)

               (Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law)

LG 622     กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง                                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Properties Law)

LG 623     ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน                                                            3 (3-0-9)

               (Advanced Problems in Private Law)

 

                 กฎหมายมหาชน

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 631       กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมืองชั้นสูง                                      3 (3-0-9)

                (Advanced Constitutional Law and Political Institution)

LG 632      กฎหมายปกครองชั้นสูง                                                                     3 (3-0-9)

                (Advanced Administrative Law)

LG 633      ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน                                                          3 (3-0-9)

                (Advanced Problems in Public Law)

                 

                  กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 641       กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมชั้นสูง                                      3 (3-0-9)

                (Advanced Intellectual Properties and Innovative Law)

LG 642       กฎหมายบริษัท และองค์กรธุรกิจชั้นสูง                                                    3 (3-0-9)

                (Advanced Company and Business Organization Law)

LG 643       ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกิจ                                                            3 (3-0-9)

                (Advanced Problems in Business Contract)

 

                  กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 651      กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ                                                                3 (3-0-9)

                (Law of Natural Resources)

LG 652      กฎหมายการเกษตร และสถาบันการเกษตร                                              3 (3-0-9)

                (Law of Agriculture and Agricultural Institute)                                 

LG 653      กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง                                                                  3 (3-0-9)

                (Advanced Environmental Law)

 

                  กฎหมายการแพทย์

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 661     กฎหมายด้านการแพทย์ และสาธารณสุข                                                 3 (3-0-9)

               (Medical and Public Health Law)

LG 662      กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์                                                       3 (3-0-9)

                (Law of Medical Liability)

LG 663      ความผิดพลาดทางการแพทย์ และเหตุป้องกันได้                                      3 (3-0-9)

                (Medical Error and Prevention Cause)

 

                   หมวดวิชาเลือก (3-12 หน่วยกิต)

  • นักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่เป็นวิชาในหมวดวิชาเอก (รหัส 6xx) ที่ต่างจากวิชาเอกที่ตนเลือกหรือ                    จะเลือกวิชาเลือกใดก็ได้ต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ในแต่ละแผนการเรียน
  • นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชานิติปรัชญาในชั้นปริญญาตรีต้องเลือกวิชานิติปรัชญาเป็นวิชาเลือกด้วยโดยสามารถนับหน่วยกิตได้

 

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 701     นิติปรัชญา                                                                                      3 (3-0-9)

               (Philosophy of Law)

LG 702      การศึกษาตามแนวแนะ                                                                      3 (3-0-9)

               (Suggested Study)

LG 711     กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                                                             3 (3-0-9)

               (International Criminal Law)

LG 712      อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Criminology and Penology)

LG 713      กฎหมายพยานชั้นสูง                                                                        3 (3-0-9)

               (Advanced Law of Evidence)

LG 714     กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ                                                                  3 (3-0-9)

               (Comparative Criminal Law)

LG 715     สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                         3 (3-0-9)

               (Human Rights and Criminal Justice)

LG 716      อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง                                                          3 (3-0-9)

               (Advanced  Economic Crime)

LG 717      กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ                                                             3 (3-0-9)

               (Penalty Law)

LG 721      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง                                                      3 (3-0-9)

               (Advanced Intellectual Property Law)

LG 722     การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ                                                               3 (3-0-9)

               (Business Dispute Settlement)

LG 723     กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                                  3 (3-0-9)

               (Consumer Protection Law)

LG 724      กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงิน                                               3 (3-0-9)

               (Banking and Financial Institution Law)

LG 725      กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ                                                 3 (3-0-9)

               (Bankruptcy and Business Reorganization Law)

LG 726      กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Civil Procedure Law)

LG 731     กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                                        3 (3-0-9)

               (Advanced Public Finance Law)

LG 732      กฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง                                                             3 (3-0-9)

               (Advanced Local Administration Law)

LG 733     กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced  Administration Procedure Law)

LG 734      กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง                                        3 (3-0-9)

               (Election and Political Party Law)

LG 735      ปรัชญาการเมือง                                                                               3 (3-0-9)

               (Political Philosophy)

LG 736      กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐ                                                 3 (3-0-9)

               (State Responsibility Law)

LG 737      กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                            3 (3-0-9)

               (Public Economic Law)

LG 738      กฎหมายกับนโยบายสาธารณะ                                                            3 (3-0-9)

               (Law and Public Policy)

LG 741      กฎหมายล้มละลายข้ามพรมแดน                                                           3 (3-0-9)

               (Cross Border Insolvency Law)

LG 742      กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา                               3 (3-0-9)

               (Intellectual Property Management Law)

LG 743     กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา และบันเทิง                                              3 (3-0-9)

               (Sport Business and Entertainment Law)

LG 744     กฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีชั้นสูง                  3 (3-0-9)

               (Advanced Innovation Artificial Intelligence and Technology Law)

LG 745      กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced  International Trade Law)

LG 746      กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศชั้นสูง                                                 3 (3-0-9)

               (Advanced International Investment Law)

LG 747      กฎหมายภาษีและจริยธรรมทางภาษีชั้นสูง                                                3 (3-0-9)

               (Advanced Tax Law and Tax Ethics)

LG 748      กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลชั้นสูง                                         3 (3-0-9)                                                      (Advanced Private International Law)

LG 749      กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                                                      3 (3-0-9)

               (Advanced Labour Law)

LG 751     กฎหมายทรัพยากรดิน                                                                        3 (3-0-9)

               (Land Resource Law)

LG 752      กฎหมายทรัพยากรน้ำ                                                                        3 (3-0-9)

               (Water Resource Law)

LG 753      กฎหมายทรัพยากรป่าไม้                                                                     3 (3-0-9)

              (Forestry Resource Law)

LG 754     กฎหมายทรัพยากรประมง                                                                    3 (3-0-9)

               (Fishery Resource Law)

LG 755     กฎหมายทรัพยากรพันธุกรรมพืช                                                            3 (3-0-9)

              (Plant genetic resources law)

LG 756      กฎหมายพลังงาน                                                                             3 (3-0-9)

               (Energy Law)

LG 761      กฎหมายธุรกิจการรักษาพยาบาล                                                           3 (3-0-9)

               (Medical Care Business Law)

LG 762      นิติเวช และนิติวิทยาศาสตร์                                                                 3 (3-0-9)

               (Forensic Medicine and Forensic Science)

LG 763     จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ                                                     3 (3-0-9)

               (Health Profession Ethics)

LG 764      พยานหลักฐานคดีทางการแพทย์                                                            3 (3-0-9)

               (Evidence for Medical Cases)

LG 765      การระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนชั้นศาล                                            3 (3-0-9)

               (Medical Dispute Settlement Before Trial)

LG 766     ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายการแพทย์                                                          3 (3-0-9)

               (Advanced Problems in Medical Law)

 

                  หมวดวิชา การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต) สำหรับแผน ข

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 780      การค้นคว้าอิสระ                                                                            3(0-0-12)

               (Independent Study)

                  หมวดวิชา วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สำหรับแผน ก2

LG 790      วิทยานิพนธ์                                                                              12 หน่วยกิต

                (Thesis)