รายวิชา

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 501
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
Research Methodology in Law
2 (2-0-9)
LW 502
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
English for Lawyer
2 (2-0-9)
วิชาบังคับหมวด (Required Core Course) 18 หน่วยกิต แยกเป็น 4 หมวดวิชา
1.
หมวดวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
LW 530 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
3 (3-0-9)
LW 531 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-9)
LW 532 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
3 (3-0-9)
LW 533 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
LW 534 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-9)
LW 535 บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-9)
2.หมวดวิชากฎหมายมหาชน
LW 540 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3 (3-0-9)
LW 541 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 1
3 (3-0-9)
LW 542 กฎหมายปกครองชั้นสูง 1
3 (3-0-9)
LW 543 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
LW 544 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3 (3-0-9)
LW 545 บัณฑิตสัมมนากฎหมายมหาชน
3 (3-0-9)
3. หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LW 550 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา
3 (3-0-9)
LW 551 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3 (3-0-9)
LW 552 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-9)
LW 553 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
LW 554 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
3 (3-0-9)
LW 555 บัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-9)
4. หมวดวิชากฎหมายทางการแพทย์
 
LW 560 กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3 (3-0-9)
LW 561 นิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
LW 562 วิธีพิจารณาคดีจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
3 (3-0-9)
LW 563 พยานหลักฐานคดีทางการแพทย์
3 (3-0-9)
LW 564 การดำเนินการยุติคดีทางการแพทย์ก่อนชั้นศาล
3 (3-0-9)
LW 565 สัมมนากฎหมายทางการแพทย์
3 (3-0-9)

วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) จัดเป็น 5 กลุ่ม

แผน . เลือกเรียน 16 หน่วยกิต

แผน . เลือกเรียน 22 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
LW 601 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
2 (2-0-6)
LW 602 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
2 (2-0-6)
LW 603 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ
2 (2-0-6)
LW 604 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-6)
LW 605 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
2 (2-0-6)
LW 606 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
2 (2-0-6)
LW 607 กฎหมายการธนาคาร
2 (2-0-6)
LW 608 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ
2 (2-0-6)
LW 609 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2 (2-0-6)
LW 610 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การธุรกิจ
2 (2-0-6)
LW 611 สัมมนาปัญหากฎหมายภาษีอากร
2 (2-0-6)
LW 612 สัมมนาปัญหากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
2 (2-0-6)
LW 613 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2 (2-0-6)
LW 614 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
2 (2-0-6)
LW 615 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-6)
LW 616 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
2 (2-0-6)
LW 617 กฎหมายเปรียบเทียบ
2 (2-0-6)
     
2. กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LW 620 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 2
2 (2-0-6)
LW 621 กฎหมายปกครองชั้นสูง 2
2 (2-0-6)
LW 622 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
2 (2-0-6)
LW 623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน
2 (2-0-6)
LW 624 กฎหมายเกี่ยวกับทะเล
2 (2-0-6)
LW 625 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
2 (2-0-6)
LW 626 กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
2 (2-0-6)
LW 627 กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
2 (2-0-6)
LW 628 สัมมนาปัญหากฎหมายปกครอง
2 (2-0-6)
LW 629 สัมมนาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ
2 (2-0-6)
LW 630 กฎหมายปกครองเยอรมัน
2 (2-0-6)
LW 631 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
2 (2-0-6)
LW 632 กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง
2 (2-0-6)
LW 633 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ
2 (2-0-6)
3. กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LW 640 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
2 (2-0-6)
LW 641 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
2 (2-0-6)
LW 642 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2 (2-0-6)
LW 643 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
2 (2-0-6)
LW 644 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2 (2-0-6)
LW 645 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ
2 (2-0-6)
4. กลุ่มวิชากฎหมายทางการแพทย์
LW 650 ความรับผิดชอบทางการแพทย์ตามกฎหมายบัญญัติ
2 (2-0-6)
LW 651 ความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุป้องกันได้
2 (2-0-6)
LW 652 กฎหมายธุรกิจการรักษาพยาบาล
2 (2-0-6)
5. กลุ่มวิชาเลือกเสรีของทุกหมวดวิชา
LW 670 นิติปรัชญา
2 (2-0-6)
LW 671 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน
2 (2-0-6)
LW 672 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ
2 (2-0-6)
LW 673 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
2 (2-0-6)
LW 674 การปฏิบัติการทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
LW 675 กฎหมายพาณิชย์ชั้นสูง
2 (2-0-6)
LW 676 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-6)
LW 677 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์
2 (2-0-6)
LW 678 กฎหมายอาเซียน
2 (2-0-6)
LW 679 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-6)
LW 680 ศึกษาเฉพาะเรื่องทางกฎหมาย
2 (2-0-6)
LW 681 กฎหมายโทรคมนาคม
2 (2-0-6)
LW 682 สัญญาระหว่างประเทศ
2 (2-0-6)

หมวดวิชาวิจัย

แผน ก

LW 710 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

แผน ข

LW 710 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา