ที่ปรึกษาคณะ

 

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

การศึกษา

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • Doktor der Techte จาก มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี พ.ศ. 2520

 

ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

การศึกษา

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Docteur en Droit, Universite de Paris, France

 

รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

การศึกษา

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificate in International and Comparative Law, The University of Texas at Dallas, U.S.A.
 • Certificate in US. Legal System, The George Washington University DC., U.S.A.
 • วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

 

ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

การศึกษา

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท. สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • LL.M. University of Maimi, U.S.A.
 • M.C.L. George Washington University, U.S.A.
 • ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์