ผู้บริหารหลักสูตร

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

การศึกษา

 • วท.ด. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • น.ม. (มหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วท.ม. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ว.บ. (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

รองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

การศึกษา

 • Cert.in Damage Control, US. NavalSchool Command,SanFran, USA. (2515)
 • Cert.inInstructor, InstructorSchool,San Diego, USA. (2515)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง(2518)
 • Maitrise en Droit (Equivalent), Universitéde Bourgogne,France (2533) 
 • Docteur en Droit (Droit Economic International) Nouveau Régime1984, Mention Très Honorable, Universitéde Bourgogne,France (2536)

 

อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นางสาวรัตนาพร มุ่งจ่าง

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

การศึกษา

 • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) Mass Communication มหาวิทยาลัยรามคำแหง