ผู้บริหารหลักสูตร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

การศึกษา

 • Doctorat de 3e cycle en Droit International et Européen (Mention très bien), Université des Sciences Sociales de Toulouse, France.

 • Diplôme des Etudes Approfondies (D.E.A.), Université des Sciences Sociales de Toulouse, France.

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • โรงเรียนราชินี แผนกศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

 

โทร.02-9547300 ต่อ 280

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8603932

Email: aluernshavee@yahoo.com

 


 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

รองผู้อำนวยหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

การศึกษา

 • Cert.in Damage Control, US. NavalSchool Command,SanFran, USA. (2515)
 • Cert.inInstructor, InstructorSchool,San Diego, USA. (2515)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง(2518)
 • Maitrise en Droit (Equivalent), Universitéde Bourgogne,France (2533) 
 • Docteur en Droit (Droit Economic International) Nouveau Régime1984, Mention Très Honorable, Universitéde Bourgogne,France (2536)

 

อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นางสาว มณีนุช เวชโภติ

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

การศึกษา

 • B.I.T. (Business Information Technology) Dhurakij Pundit University, 2012