อาจารย์วิทวัส ออรัตนชัย

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

การศึกษา

  • พ.ศ. 2552 นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม อันดับ2)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พ.ศ. 2556 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  • พ.ศ. 2560 หลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่นที่ 26 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

  • พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยผู้วิจัย รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "การใช้อำนาจรัฐกับสื่อสารมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550" ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยผู้วิจัย รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายและการออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับการเงิน" ทุนวิจัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ