อาจารย์ธารทิพย์ เทียมทอง

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • M.C.L. Indiana University at Bloomington, U.S.A.
 • ประกาศนียบัตร (กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา) สำนักอบรมศึกษากฏหมาย

หนังสือ

 • เอกสารประกอบประกอบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2549
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ สำนักพิมพ์วิญญูชน พ.ศ. 2549
 • เอกสารประกอบประกอบการสอนกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2550

วิชาที่รับผิดชอบในการสอน

 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
 • ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
 • กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายสำหรับนักบัญชี
 • กฏหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารเทศ
 • เอกเทศสัญญา 2
 • กฎหมายลักษณะมรดก
 • กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน

งานวิจัย

ชื่องานวิจัย การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา
ผู้วิจัย รศ.พินิจ ทิพย์มณี และอาจารย์ธารทิพย์ เทียมทอง ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ 2550
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พ.ศ.2550

ชื่องานวิจัยแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้วิจัย ศ.ดร.คณิต ณ นคร, รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี, ผศ.ธานี วรภัทร์, อ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา, อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์, อ.มณิสรา จุลสมัย, อ.ธารทิพย์ เทียมทอง, อ.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ 2553
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่องานวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ
ผู้วิจัย ศ.ดร.คณิต ณ นคร, รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี, ผศ.ธานี วรภัทร์, อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์, อ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา, อ.พนิดา อนันทวรรณ, อ.นิรัชรา วงษ์วรเนตร, อ .ธารทิพย์ เทียมทอง,อ.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ 2553
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม