นายธีรยุทธ พบหิรัญ 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กำลังศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาเเละกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์