นายธีรยุทธ พบหิรัญ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์

 

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • กำลังศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย นิติศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขากฎหมายอาญาเเละกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์