ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สุรัชดาพรร ทองสุข

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

 • น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประกาศนียบัตร (กฎหมายแรงงาน) สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • วุฒิบัตรกฎหมายเเรงงานในรัฐวิสาหกิจ ศาลเเรงงานกลาง
 • วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจเเละองค์กรเอกชน กฎหมายคุ้มครองเเรงงานเเละการระงับข้อพิพาทเเรงงาน ศาลเเรงงานกลาง

ผลงานวิจัย

 • วิจัย เรื่อง ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองเเรงงาน

ผลงานตำรา

 • คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

เอกสารคำสอน

 • วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน โดยเขียนร่วมกับคณะผู้สอน

เอกสารประกอบการสอน

 • วิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม

บทความ

 • เรื่อง ค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ,วารสารสุทธิปริทัศน์
 • สรุปผลงานวิจัย เรื่องค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ,วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เรื่อง สิทธิในการลาของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541,จุลสารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์