รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

รองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

  • Cert.in Damage Control, US. NavalSchool Command,SanFran, USA. (2515)
  • Cert.inInstructor, InstructorSchool,San Diego, USA. (2515)
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง(2518)
  • Maitrise en Droit (Equivalent), Universitéde Bourgogne,France (2533)
  • Docteur en Droit (Droit Economic International) Nouveau Régime1984, Mention Très Honorable, Universitéde Bourgogne,France (2536)

ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ระดับ 9

ประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ คลิกที่นี่