รศ.พินิจ ทิพย์มณี

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

 

การศึกษา

 • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ และรองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2544
 • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ.2546
 • ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.2554
 • ด้ผ่านการรับรองคุณภาพการสอนตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2556 จากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้บรรยายประจำของศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายตัวแทนนายหน้า กฎหมายลักษณะหนี้กฎหมายประกันภัย กฎหมายนักการบัญชี กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายในชีวิตประจำวัน ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายและจริยธรรมการท่องเที่ยว (HT 516) กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ (BA 555) บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและธุรกิจ (LW 535) ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้ร่วมสอนวิชาการจัดการธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม (AA 607) ในภาคเรียนที่ 1 ในหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2551 ให้ ณ.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552

ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการ

 • ได้ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย “สังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า” สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2546
 • วิจัยเรื่องกฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548
 • วิจัยเรื่องการทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา โดยได้ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
 • ได้ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล เป็นงานวิจัยได้รับทุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม แล้วเสร็จปี พ.ศ.2549
 • วิจัยเรื่องทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสร็จ พ.ศ.2552
 • วิจัยเรื่องวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2553
 • วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2554
 • วิจัยเรื่อง วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปื ปี พ.ศ.2556

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายบริษัทจำกัด (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด) พิมพ์ครั้งที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2553 พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2547
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด ) พิมพ์ครั้งที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า (กรุงเทพมหานคร:บริษัท
 • สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด เมษายน พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ กันยายน พ.ศ.2554)
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556)
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555)
 • จัดทำหนังสือหลักกฎหมายประกันภัย (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด พ.ศ.2550)
 • ได้ร่วมจัดทำหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กับ ร.ศ. ดร.วีระ โลจายะ และอาจารย์มณิสรา จุลสมัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รหัส 3200-1011 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กรุงเทพมหานคร:บริษัทพัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด พ.ศ.2550)
 • บทความเรื่อง “บำเหน็จหรือบำนาญ อย่างไหนดีกว่ากัน” พิมพ์ในวารสาร
 • กฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544 และนำมาเผยแพร่ในวารสารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2545 ฉลองครบรอบ 55 ปี
 • บทความฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง “แค่ทำให้เสียใจ เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่” พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 54 มกราคม-เมษายน พ.ศ.2547
 • บทความเรื่อง “กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต” พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 57 มกราคม-เมษายน พ.ศ.2548 และรายงานผลการวิจัยในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2548
 • บทความเรื่อง “การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา” พิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2550
 • บทความเรื่อง “ความยินยอมของผู้เสียหายไม่เป็นละเมิด ควรบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่” พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2551
 • บทความเรื่อง “ความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย กฎหมายควรบัญญัติครอบคลุมถึงการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ด้วยหรือไม่” พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552
 • บทความเรื่อง “เด็กกระทำละเมิดต้องรับผิดเสมอบุคคลโดยทั่วไปหรือไม่”พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2552
 • บทความเรื่อง “วิพากษ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420” พิมพ์ในวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2553
 • เผยแพร่บทความเรื่อง “วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา ปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภารกิจของอาจารย์ในการดูแลและพัฒนานักศึกษา” วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ.2553 ณ.ห้องประชุมทวี บุญเกตุ (6-1) ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด” พิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2553
 • พิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์บัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย” พิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 และพิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554

งานสอนภายนอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และงานบริการสังคม

 • เป็นคณะอนุกรรมการบริหารกระบวนการยุติธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศแพทยสภาที่ 71/2551
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง (LAW 708) หลักสูตร LL.M (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี
 • เคยเป็นคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
 • เคยเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานในหลักสูตร กอส. รุ่นที่ 23
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ (1 703 330) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 และ กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท (2009211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ที่ ม.กทม.0400/1180 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ลว.25 พฤษภาคม 2555 และตามหนังสือที่ ม.กทม.0400/1376 ลว.16 พฤษภาคม 2556
 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท (LAW 331) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ ศธ 0538/2669 ลว.28 พฤศจิกายน 2555
 • อบรมกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ หัวข้อ ประกอบการอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต)
 • เป็นอาจารย์สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 2 (กฎหมายตัวแทน นายหน้า ประกันภัย) ให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ศธ.0522.04(03)/ว.1483 ลว.10 กรกฎาคม 2556

งานอบรมบุคลิกภาพ

 • เป็นผู้บรรยายประจำของศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร PCDC มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด” จำนวน 2 รุ่น ให้กับผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด รุ่นละ 20 ท่าน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 และวันที่ 17 มีนาคม 2551
 • เป็นผู้บรรยายในหัวข้อวิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 60 คน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ” สำหรับพนักงานขับรถ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง จำนวน 14 ท่าน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ณ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการรับประทานอาหาร” ให้กับสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2551 ณ.โรงแรมแฮปปี้อินท์ กรุงเทพฯ
 • เป็นผู้บรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในหัวข้ออิริยาบถและมารยาทสังคม
 • เป็นผู้บรรยายหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 2 สำนักการแพทย์ วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร” ณ.โรงแรมปรินซ์ พาเลซมหานาค วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.
 • เป็นผู้บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณภาพงานบริการ” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ.หอประชุมอาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.
 • เป็นผู้บรรยายอบรมบุคลิกภาพ แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 300 คน จัดโดยสำนักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ณ. ห้องประชุมกรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552 เวลา 13.00-16.00 น.
 • เป็นผู้บรรยายให้แก่สมาชิก Slim Up Center หลักสูตร Personality And Positive Thinking ณ ห้อง London Room ชั้น 1 โรงแรม Conrad เวลา 13.30-17.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2552
 • เป็นผู้บรรยาย แก่คณาจารย์คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เวลา 9.00-12.00 น.
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 แก่บุคคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร” ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.โรงแรมนูโว ซิตี้ แอนด์ นิวเวิลด์ ซิตี้
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 (บพว.2) เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-2 ชั้น M อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักการแพทย์และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร
 • เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ สังกัดสำนักการแพทย์ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ.ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักกาแพทย์

งานบริการสังคม

 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ ศธ0559/ว 2501 ลว.6 สิงหาคม 2553
 • เป็นคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานีตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ที่ 012/2555
 • เป็นผู้พิจารณาประเมินบทความวิจัยให้กับวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายของศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ.0517.127/158 ลว.28 พฤษภาคม 2555
 • เป็นผู้วิจารณ์งานของนักศึกษาโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตาม ที่ ศธ.0516.46/ว423 ลว.5 มิถุนายน 2555
 • เป็นผู้ดำเนินการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ศวจ.0501(1)/05090 ลว. 28 มิถุนายน 2555
 • เป็นที่ปรึกษาการเขียนผลงานทางวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่2137/2555 ลว. 30 กันยายน 2555
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานระดับชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 3186/2555 ลว.19 กันยายน 2555
 • เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ศธ 0561.13/ว 078 ลว.30 สิงหาคม 2555
 • เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ห้องพุดตาน อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ศธ 0561.13/081 ลว.12 กรกฎาคม 2556
 • เป็นรองประธานอนุกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตามคำสั่งมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ม.มธบ 001/2556 ลว. 1สิงหาคม 2556
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามหนังสือที่ นต.4600/036 ลว. 8 ตุลาคม 2556
 • เป็นผู้ประเมินรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ให้กับสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนา“สัตว์น้ำกับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร” ที่ สกว.สร.150/2556 ลว.16 ตุลาคม 2556
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ศธ 0582.05/119 ลว.7 พฤศจิกายน 2556
 • เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลว.13 ธันวาคม 2556