อาจารย์พนิดา อนันทวรรณ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประกาศนียบัตร (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตร (พนักงานคดีปกครอง) ศาลปกครองกลาง
  • ประกาศนียบัตร (กฎหมายแรงงานชั้นสูง) ศาลแรงงานกลาง

ผลงาน

  • เอกสารประกอบการสอนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
  • เอกสารประกอบการสอนกฎหมายอุตสาหกรรมและการลงทุน
  • บทความเรื่อง “ธุรกิจคาร์บอนในยุคโลกร้อน”
  • งานวิจัยเรื่อง “ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ”