อาจารย์นิรัชรา พงศ์อาจารย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master de Recherche en droit public général (D.E.A) สาขากฎหมายมหาชน, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III , France

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

  • โครงการติดตามประเมินผลเเละพัฒนารูปแบบเเละเเนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ. 2549 (งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
  • โครงการติดตามประเมินผล เเละพัฒนารูปแบบ เเละเเนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ. 2550 (งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
  • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา พ.ศ. 2551 (งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
  • อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2552(งานวิจัยร่วม ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)