ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา พวงกนก

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • น.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • น.ม.(กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย

ตำรา

  • กฎหมายแพ่ง ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า

เอกสารประกอบการสอน

  • กฎหมายแพ่ง 1

งานวิจัยเดี่ยว

  • ระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย 2548
  • โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ปีงบประมาณ 2550 (งานวิจัยร่วม)
  • อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ 2552 (งานวิจัยร่วม)
  • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา 2553 (งานวิจัยร่วม)