หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 1. หลักการและเหตุผล      กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการซึ่งเป็นบริก [...]


กำลังใจสู่ชาวนิติฯ DPU จาก ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ได้กล่าวความในใจของท่านไว้ใน Facebook ว่า "ผมเป็นอาจารย์พิเศษในระดับบัณฑิตศึกษาที่ DPU มาประมาณ 20 ปี ยังยืนยันว่าการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิติศาสตร์ของ [...]


กำลังใจสู่ชาวนิติฯ DPU จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

กำลังใจสู่ชาวนิติฯ DPU จากมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้กล่าวความในใจขอ [...]

โครงการอบรมเทคนิคการอ่านและการแปลหนังสือ ตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเทคนิคการอ่านและการแปลหนังสือ ตำราและเอกสารทางกฎหมายที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการทำวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ รุ่นที่ 1 เนื้อหาที่จะจัดอบรม & [...]


เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นสมควรรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้ง [...]


โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู อาจารย์และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น รุ่นที่1           คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยา [...]


ค่ายเยาวชนนักกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญน้องๆ ม.ปลายที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักกฎหมายครั้งที่ 6 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑ [...]


โครงการเสวนาวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย"           คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิ [...]


จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภาคบัณฑิต)

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต)           ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนิติศาสตรนิ [...]


เปิดวิชาเลือกเสรี

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิชาเลือกเสรี           คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ เปิดวิชาเลือกเสรีในภาค 1/2560 2 วิชา คือ 1.กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสัง [...]


ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์         คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น คุณพจนา มาโนช ประธานกรรม [...]


คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "แค่กด like เฟสบุค จะติดคุกได้ไหม"           คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเส [...]