นางสาว มณีนุช เวชโภติ

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 

การศึกษา

  • B.I.T. (Business Information Technology) Dhurakij Pundit University, 2012