ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
 

การศึกษา

 • พ.ศ. 2556    Dr.iur. (Magna cum laude), Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (University of Bonn), Germany (วิทยานิพนธ์ เรื่อง “วัตถุแห่งคดีในคดีอาญา: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมันกับกฎหมายไทย”)
 • พ.ศ. 2552    LL.M. (Magna cum laude), Freidrich-Wilhelms-Universität Bonn (University of Bonn), Germany
 • พ.ศ. 2546    น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2543    น.บ.ท.
 • พ.ศ. 2542    น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • มิถุนาคม 2560 - ปัจจุบัน    อนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย
 • ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560    อนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน    รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559    อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559    ผู้ช่วยดำเนินการประจำตัวกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต)
 • กุมภาพันธ์ 2558 - กรกฎาคม 2559    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2559    บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน    คณะทำงานคลังสมองด้านสื่อสารการตลาด (Think Tank Team - TTT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ธันวาคม 2547 - ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัล

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานทางวิชาการ

งานสอน

 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายลักษณะพยาน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชาปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชาบัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิชากฎหมายอาญาเปรียบเทียบ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานวิจัย

 • หัวหน้านักวิจัยในโครงการ “การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์”ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • นักวิจัยในโครงการ “การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต”ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • นักวิจัยในโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านใหม่ อำเภอสองแควและชุมชนชายแดนบ้านห้วยสะแตง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิชากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศ” ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), พ.ศ. 2557
 • นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย: มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ. 2556
 • นักวิจัยในรายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบ และแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, พ.ศ. 2549
 • ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยทีมนักวิจัยที่มี ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต เป็นหัวหน้านักวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานข้าราชการพลเรือน, พ.ศ. 2545

บทความ

 • Should Non-Adversary be Adopted for Criminal Courts in Thailand?, Economics & ManagementInnovations (ICEMI) 1, 1 (2017), 299-301.
  https://www.topicsoneconom-bizmanagemt.com/images/ICEMI/ICEMI104.pdf
 • ความสัมพันธ์เชิงตรรกะของการกระทำความผิดหลายฐานอันเกิดจากกรรมเดียว, วารสารกฎหมาย ปีที่ 34 ฉบับ 2 กันยายน 2559, น.15.
 • การศึกษากฎหมายและวิชาชีพกฎหมาย, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559), น.30.
 • ทฤษฎีเป้าหมายกำหนดของ Prof. Dr. Hans Welzel, วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2557), น. 49.
 • วัตถุแห่งคดีในคดีอาญาคืออะไร?, วารสารกระบวนการยุติธรรม, ปีที่ 7 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557), น. 1
 • ว่าด้วยการกระทำความผิดหลายบทหลายกระทงตามความเห็นของศาลฎีกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเจตนาเดียว, วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (มีนาคม – พฤษภาคม 2556), น. 93
 • ความรับผิดทางอาญาในการทำให้เกิดขึ้นซึ่งองค์ประกอบภายนอก, วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2551), น. 23,

บทความแปล

 • ว่าด้วยตรรกะแห่งโครงสร้างความผิดอาญา, วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2556), น. 17, แปลจาก Zur Logik des Verbrechenssaufbau ในหนังสือรวมบทความเรื่อง Herausforderung an das Recht: Alte Antworte auf neue Fragen? (ความท้าทายต่อกฎหมาย: คำตอบเดิมต่อคำถามใหม่?) รวมรวมโดย Herald Koch (สำนักพิมพ์ Berlin-Verl. Spitz, กรุงเบอร์ลิน, 1997).
 • Euthanasia เป็นความผิดอาญาในประเทศไทยหรือ?: ศึกษาจากมุมมองของกฎหมายเปรียบเทียบ, วารสารกฎหมายนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – สิงหาคม 2555), น. 89, แปลจาก Ist Euthanasia in Thailand wirklich strafbar?: Eine rechtsvergleichende Ansicht โดย Ines Fernandes Godinho, Laura Meyer Lux.