" ก้าวตามเมือง พระยุดลบาทชาวนิติศาสตร์น้อมถวายอาลัย " 29 พฤศจิกายน 2559