ธ สถิต ในดวงใจชาวนิติศาสตร์นิรันดร์

โดยศาสตราจารย์ ดร. วารี  นาสกุล และศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ 

ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์