ทัศนศึกษาดูงานที่ CP และ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี