อาจารย์ชมชื่น มัณยารมย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • น.ม. (กฎหมาายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา