อาจารย์อนุพจน์ พนาพรศิริกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์