ปณิธานของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

นักกฎหมายต้องถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 37 ปี หลักสูตรของคณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในหลักวิชาชีพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ

อ่านต่อ

ข่าว/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดทบทวนก่อนสอบ

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จัดทบทวนก่อนสอบให้กับนักศึกษาในเเต่ละชั้น...

DPU JOB 2017

สายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักงานจัดหาง...

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "นิติเวชศาสตร์: บทบาทในกระบวนการยุติธรรมไทย"

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ เรื่อง "นิติเวชศาสตร์: บทบาทในกระบวนการยุต...

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ที่ประสบความสำเร็จ


ภาพกิจกรรม