ปณิธานของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

นักกฎหมายต้องถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 42 ปี หลักสูตรของคณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในหลักวิชาชีพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ


ข่าว/กิจกรรม

พิธีทำบุญรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์

พิธีทำบุญรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์           คณะนิติศ...

ต่อเวลาติว

ต่อเวลาติว วิชาทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าวิจัย วันอังคารที่ 25 เมษ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์  คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ...

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ที่ประสบความสำเร็จ


ภาพกิจกรรม