ปณิธานของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

นักกฎหมายต้องถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 42 ปี หลักสูตรของคณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในหลักวิชาชีพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์         คณะนิ...

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในงานเสวนาวิชาการ เรื...

ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ปฐมนิเทศฝึกปฎิบัติงานปรำจำภาคการศึกษาที่3/25...

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ที่ประสบความสำเร็จ


ภาพกิจกรรม