ปณิธานของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

นักกฎหมายต้องถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 42 ปี หลักสูตรของคณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในหลักวิชาชีพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระข่าว/กิจกรรม

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นสมควรรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่...

หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1

หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 1 1. หลักการและเ...

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ที่ประสบความสำเร็จ


ภาพกิจกรรม