การจัดการความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์”

  • Category: Knowledge Sharing
  • Published: Tuesday, 29 March 2016 03:46
  • Written by ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Hits: 902

การจัดการความรู้เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์

วันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

  

วิทยากรให้ความรู้  -->  นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ และ นางสาววิมลรัตน์ ทองปลาด

 

          การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการให้ความรู้จากบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดที่มีความชำนาญถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เพื่อนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ได้จริง ประเมินผลตามตัวชี้วัด ผลงานการผลิตป้ายและการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ (ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง)

          กิจกรรมให้ความรู้

          1.  การผลิตป้ายประชาสัมพันธ์

          2.  การนำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางออนไลน์

          3.  Workshop กลุ่มละ 1 เรื่อง ส่งผลงาน

 

กลุ่มเป้าหมายแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ผลิตผลงาน 3 เรื่อง ดังนี้

  

  

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดดำเนินการเผยแพร่ความรู้ในรูปเพาเวอร์พอยท์ ทางเว็บไซต์ LAIC KM http://www.dpu.ac.th/laickm และทาง LAIC Internal Blog http://www.dpu.ac.th/laic/kminternal เพื่อบุคลากรของห้องสมุด หรือผู้ที่สนใจได้ทบทวนความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง

 

 เอกสารเผยแพร่ความรู้ --> คลิก