การจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุด”

  • Category: Knowledge Sharing
  • Published: Tuesday, 29 March 2016 03:46
  • Written by ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Hits: 959

การจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุด

สรุปผลการดำเนินงาน

 

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้ Google Apps กับการปฏิบัติงานห้องสมุดวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30-16.00 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด โดย คุณจินตนา ปรัสพันธ์ หัวหน้าแผนกการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมจำนวน 47 คน ประเมินผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)

          ผลการประเมินจากการทำแบบทดสอบ Pre-test 10 ข้อ และ Post-test 10 ข้อ                                       
          คะแนน Pre-test           ได้ค่าเฉลี่ย 7.19           ร้อยละ 72                                                                          
          คะแนน Post-test         ได้ค่าเฉลี่ย 8.72           ร้อยละ 87.23                                                                              
          ร้อยละของคะแนนทดสอบหลังกิจกรรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนกิจกรรม ได้ร้อยละ 15.23 และดำเนินการเผยแพร่ความรู้ในรูป PDF File ทางเว็บไซต์ LAIC KM http://www.dpu.ac.th/laickm และทาง LAIC Internal Blog http://www.dpu.ac.th/laic/kminternal เพื่อบุคลากรของห้องสมุด หรือผู้ที่สนใจได้ทบทวนความรู้ และศึกษาด้วยตนเอง

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

          1.  การใช้งาน Google Mail
               -  ขั้นตอนการส่งอีเมล
               -  เครื่องมือที่ใช้สำหรับแทรกไฟล์และรูปภาพ
               -  การแทรกไฟล์โดยใช้ Google Drive

               -  การยกเลิกการส่งอีเมล และไม่เก็บอีเมลในจดหมายร่าง

          2.  การใช้งาน Google Calendar
               -  ขั้นตอนการนัดประชุม

          3.  การใช้งาน Google Drive
               -  ขั้นตอนการอับโหลดไฟล์
               -  ขั้นตอนการจัดการไฟล์
               -  ขั้นตอนการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

         4.  การใช้งาน Google Form
              -  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
              -  ลักษณะคำถามประเภทต่างๆ
              -  การเปลี่ยนสี และการเลือกใช้ทีม
              -  การตั้งค่า
              -  ขั้นตอนการส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบ
              -  วิธีเผยแพร่แบบสอบถาม
              -  ขั้นตอนการดูผลแบบสอบถาม

เอกสารเผยแพร่ความรู้ --> คลิก