โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Infographic”

โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Infographic”

 

          โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง “Infographic” โดย อาจารย์บัญญพนต์  พูลสวัสดิ์ ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมทักษะสารสนเทศ ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด มีบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดเข้าร่วมการอบรม จำนวน  36 คน  บรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้  30 คน

          สรุปผลการประเมินจากการแจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด จำนวน  36 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 36 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  มีความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด เรื่อง “Infographic”  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.48  มีรายละเอียด ดังนี้
          1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาสาระของการอบรมตรงกับสิ่งที่ต้องการทราบ  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.58  และเนื้อหาสาระของการอบรมเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.50
          2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร ได้แก่  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.72 รองลงมา เนื้อหาและลำดับการนำเสนอ  และการเปิดโอกาสให้ซักถามและความชัดเจนของคำตอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64   เท่ากัน
          3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านอื่นๆ  ได้แก่  ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50  รองลงมา เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดและครอบคลุมเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47  อาหารว่าง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย4.36  และความเหมาะสมของเวลา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25  ตามลำดับ
          4.  ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม (หลังการอบรม) ได้แก่ ท่านมีความรู้/ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.31  รองลงมา ท่านสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28    

 

กำหนดการ
โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Infographic”
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรมทัษะสารสนเทศ ชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด

**************************************** 

08.30 – 09.00 น.       - ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
09.00 – 10.30 น.       - อบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Infographic”
                                         โดย อาจารย์บัญญพนต์  พูลสวัสดิ์ ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและ
                                         การพัฒนาเกม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10.30 – 10.45 น.       - พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.       - อบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง“Infographic”(ต่อ)
12.00 – 13.00 น.       - พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น.       - อบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง“Infographic”(ต่อ)
14.30 – 14.45 น.       - พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.       - ทำแบบฝึกหัด เรื่อง “Infographic” 

 

เอกสารเผยแพร่ความรู้ --> คลิก