โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul : ครั้งที่ 2

โครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul : ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                สุพดี  บรรจงแต้ม
                                                                                                                                           สาวิตรี แสงวิริยภาพ


     วันพุธที่ 25  พฤษภาคม  2559  เวลา 13.30 – 15.30 น. ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดกิจกรรมในโครงการสร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรบรรยาย สนทนา เรื่อง “สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับบุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด

 

อ่านเพิ่มเติม... --> คลิก