ผลงานการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

ผลงานการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

 

         1.  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

                                                      

             คู่มือหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์             คู่มือหอประวัติและพิพิธภัณฑ์             วีดิทัศน์นำชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
                                                                                              ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (ภาษาจีน)


         2.  ผลงาน ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ 

                                       

             Thailand’ s cultural arts and crafts niello                   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู                    ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนครศรีธรรมราช
                    ware of Nakhon si thammarat                                   และผู้บริหารการศึกษา

         3.  คู่มือการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุด

                          

                      คู่มือการใช้ศูนย์สนเทศและหอสมุด                                วีดิทัศน์นำชมศูนย์สนเทศและหอสมุด (LAIC Guide)

 

         4.  ประวัติบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                             

                  ประวัติและผลงานอาจารย์สนั่น เกตุทัต                   ประวัติและผลงานอาจารย์ไสว สุทธิพิทักษ์ 

         5.  ผลงานนักศึกษา มธบ.

                                                    

                            It’s about Heart                                                     1 Hug 1 Happy                                         ครบครัน รวดเร็ว เข้าใจง่าย

                                                

                          รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย                                           STOP หยุดการค้ามนุษย์                             Abandon : ต้นไม้ กับ เด็กน้อย

                                               

                           RC จิบเดียว จับใจ                              คือรัก...อันยิ่งใหญ่ คือดวงใจ…คนไทยทั้งชาติ                               ซูเปอร์เด็กวัด

              

                      รากเหง้าที่รัก : Beloved Essence