เกี่ยวกับเรา

  • Category: Uncategorised
  • Published: Tuesday, 29 March 2016 03:49
  • Written by ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Hits: 909

ศูนย์สนเทศและหอสมุด

การจัดการความรู้  (Knowledge Management)

 

           KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และของห้องสมุด โดยดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการให้มีการค้นพบความรู้ ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวบุคคล หาวิธีการนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ง่ายต่อการนำมาปฏิบัติและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอด และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้น

          หลักสำคัญของการจัดการความรู้ คือ นโยบายของหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน การทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดี กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด